Årsmöteprotokoll

Protokoll för årsmöte för Luleå Stifts Södra Kyrkosångsförbund

 

Tid: Lördagen den 20 maj 2017

Plats: Hotell Forsen, Vindeln

 

 

 

 1. Inledning

Ordförande Anders Wälimäki hälsade välkommen till det 91:a årsmötet och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Christer Johnsson, Vindeln.

 

 1. Val av sekreterare

Till sekreterare för årsmötet valdes Lena Byström, Burträsk.

 

 1. Val av två justerare att justera årsmötesprotokollet

Till att justera mötesprotokollet valdes Helena Larsson och Michael Åhdén.

 

 1. Fråga om årsmötets kungörande och dagordning

Kungörandet av årsmötet godkändes och dagordningen fastställdes.

 

 1. Verksamhetsberättelse för år 2016 Bilaga 1

Ordförande Anders Wälimäki föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016.  Bland andra verksamheter nämndes firandet av LUSK 90 år, i Vilhelmina, och Koristkursen i Hemavan, september 2016. Moa Beak, en av ledarna, berättade om den närhet som kursdeltagarna kom att uppleva till Gud, till varandra och till naturen. Därefter visades ett kort bildspel från dagarna.

 

Verksamhetsberättelsen avslutades med slutorden:

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.

Kol:3:16

 

 

 

 1. Ekonomisk redogörelse Bilaga 2

Kassör Ewa Miller föredrog kassarapporten. Årsmötet godkände den och den lades till handlingarna.

 

 1. Revisionsberättelse för 2016 Bilaga 3

Ewa Miller läste upp revisionsberättelsen för 2016.

Carina Forsberg har ensam granskat revisionsberättelsen, då Eva Stuge inte har varit anträffbar.

Carina Forsberg föreslår:

att                 fastställa balansrapport och resultatrapport för räkenskapsåret 2016.

 

Årsmötet godkänner dessa och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

 

Carina Forsberg föreslår också

att                 bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2016

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

 

 1. Fastställande av årsavgifter

Styrelsen föreslog att årsavgiften 2017 för: 

- Barnkör blir densamma som förut, 350 kronor,  oberoende av antal medlemmar

-Vuxenkör blir 350 kr + 15 kronor /medlem

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

 

 1. Budgetförslag Bilaga 4

Budgetförslag för verksamhetsåret 2018 redovisades av kassör Ewa Miller. Budgeten för verksamhetsåret 2018 halveras gentemot föregående år, eftersom det blir Riksmöten i stället för Kyrkosångshögtid.

Årsmötet fastställde budgeten enligt förslag.

 

 1. Val av styrelse

Valberedningen föreslog omval av de ledamöter som stod i tur för omval.

 

Årsmötet beslutade enligt följande:

 

Ordförande           1 år        2017              Anders Wälimäki,               omval

 

Förbundsdirigent   2 år       2017-2018     Anna Renström,                 omval

Förbundsdirigent   2 år       2017-2018     Jonas Östlund,                    omval

Styrelseledamot    2 år        2017-2018    Sylvi Marklund,                  omval

Styrelseledamot    2 år        2017-2018     Lars Casserdahl,                 omval

 

 1. Val av revisorer

Valberedningen föreslog följande:

Revisor                               1 år                2017              Carina Forsberg

Revisor                                1 år                2017              Nils Renström

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

 1. Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen valdes Michael Åhdén (sammankallande), Lars Orvesten och Gun-Britt Åström. Samtliga omvaldes.

 

 1. Information

Anders Wälimäki informerade om vad som kommer att ske under verksamhetsåret 2018.

 

Under januari månad          Barnsångledardag och Vinterfest / Riksfest i Östersund.

Under mars månad             Övningsdag inför Riksfest + årsmöte.

Under maj månad               Riksfest i Västerås och Nordisk Kyrkosångsfest i Odense, Danmark.

Under augusti månad         Styrelsedagar.

Under september månad    Körsångsfest i Byske och Koristkurs i Hemavan.

 

Ewa Miller uppmanade deltagarna på årsmötet att stöta på sina körledare angående ett deltagande i den Nordiska Kyrkosångsfesten i Odense.

 

 1. Övriga frågor

Anders Wälimäki riktade ett stort tack till den viktigaste ”kuggen” i LUSK:s organisation, Ewa Miller, och överräckte henne en vacker orkidé. Han menade, att utan henne skulle knappast pågående Kyrkosångshögtid ha blivit av och att hon alltid är behjälplig i hans uppdrag som ordförande.

 

 1. Avslutning

Mötet avslutades, och Christer Johnsson tackade för förtroendet att bli vald till ordförande för dagens årsmöte. Han berömde också Ewa Miller och även Anders Wälimäki för deras insatser inom organisationen.

Christer Johnsson avslutade mötet med att tala om sångens välgörande inverkan på människan, både psykiskt och fysiskt.

 

Därefter påminde han om det bibelord som verksamhetsberättelsen avslutades med:

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.

Kol:3:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor:

 1. Verksamhetsberättelse 2016
 2. Ekonomisk redogörelse 2016
 3. Revisionsberättelse
 4. Budget 2018
 5. Närvarolista

 

Vindeln 2017-05-20

 

 

 

 

_________________________                                     _________________________

Christer Johnsson                                                           Lena Byström

Ordförande                                                                    Sekreterare

 

 

 

_________________________                                     _________________________

Helena Larsson                                                              Michael Åden

Justerare                                                                         Justerare

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)