Arsmoteprotokoll

/lusklogga.jpg

Protokoll för årsmöte för Luleå Stifts Södra Kyrkosångsförbund

 

Tid: Lördagen den 21 maj 2016

Plats: Församlingshemmet, Vilhelmina församling

 

 

 

 1. Inledning

Ordförande Anders Wälimäki hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Val av ordförande för mötet

Till ordförande för årsmötet valdes Maria Blom, Vilhelmina kyrkokör

 

 1. Val av sekreterare

Till sekreterare för årsmötet valdes Birgit Östin

 

 1. Val av två justerare att justera årsmötesprotokollet

Till att justera mötesprotokollet valdes Lennart och Vivianne Forsgren.

 

 1. Fråga om årsmötets kungörande och dagordning

Kungörande av årsmötet godkändes och dagordningen fastställdes med förändring att punkt 14 Fasställande av årsavgifter flyttas upp till före punkt 10 Budgetsförslag.

 

 1. Verksamhetsberättelse för år 2015 Bilaga 1

Ordförande Anders Wälimäki föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2015 med tillägget att styrelsen under året haft en vakant post och att man därför vid behov adjungerat Moa Beak till styrelsen. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna.

 

 1. Ekonomisk redogörelse Bilaga 2

Kassör Ewa Miller föredrog kassarapporten. Årsmötet godkände den och den lades till handlingarna.

 

 1. Revisionsberättelse för 2014 och 2015 Bilaga 3 och 4

Vid årsmötet 2015 var revisorerna inte klara med revisionsberättelsen. Punkten revisionsberättelse bordlades därför till årsmötet 2016. Nu föredrogs revisionsberättelse för både 2014 och 2015, vilka lades till handlingarna.

 

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014 och 2015

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för såväl 2014 som 2015.

 

 1. Budgetförslag Bilaga 5

Budgetförslag för verksamhetsåret 2017 redovisades av kassör Ewa Miller.

Årsmötet fastställde budgeten enligt förslag.

 

 1. Val av styrelse

Valberedningen föreslog omval av de ledamöter som stod i tur för omval.

 

Årsmötet beslutade enligt följande:

 

Förbundsdirigent  2 år        2016-2017     Anders Wälimäki,               omval

Styrelseledamot    2 år        2016-2017     Ewa Miller,                         omval

Styrelseledamot    2 år        2016-2017     Moa Beak,                          nyval

Ordförande           1 år        2016              Anders Wälimäki,               omval

 

Kvarstår

Förbundsdirigent  2 år        2015-2016     Anna Renström

Styrelseledamot    2 år        2015-2016     Jonas Östlund

Styrelseledamot    2 år        2015-2016    Sylvi Marklund

Styrelseledamot    2 år        2015-2016     Lars Casserdahl

 

 1. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog omval av samtliga.

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

 

Revisor                               1 år                2016              Carina Forsberg

Revisor                               1 år                2016              Ewa Stuge

Revisorssuppleant               1 år                2016              Nils Renström

 

 1. Val av valberedning

Till ledamöter i valberedningen valdes Michael Åhdén (sammankallande), Lars Orvesten och Gun-Britt Åström, samtliga omvaldes.

 

 1. Fastställande av årsavgifter

Styrelsen föreslog oförändrade årsavgifter:

 • Barnkör 350 kr oberoende av antal medlemmar
 • Vuxenkör 225 kr + 10 kr/sångare

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

 

 1. Information

Anders Wälimäki informerade om koristkurs i Hemavan 2-4 september 2016. Kursen kommer att innefatta grundläggande och individuell sångutbildning med Jonas Östlund, Maggi Östlund, Anders Eriksson och Moa Beak som lärare. Fjällvandring med Moa Beak som ledare ingår också. Anmälan sker via Sensus hemsida 1 juni 2016 klockan 12. Information om program och priser framgår på anmälningssidan. Det kommer finnas 25 platser.

 

Kyrkosångshögtiden 2017 går av stapeln i Vindeln 19-21 maj. Då öppnas kyrkan efter vinterstängningen. Stefan Norberg kantor i Vindeln hälsar oss välkomna till församlingen.

 

Nyvalda styrelseledamoten Moa Beak presenterade sig. Hon är komminister i Nordmaling och även utbildad fjäll ledare. Moa brukar leda Pilgrimsvandringaran som Luleå stift regelbundet anordnar.

 

 1. Övriga frågor

Lennart Forsgren, som fått i uppdrag att vid kvällens festmiddag berätta om LUSKs historia, meddelade hur han lagt upp sitt anförande. Lennart föreslår också styrelsen att inför 100 års jubileet att sammanställa förbundets historia i bokform.

Anders Wälimäki beskriver vilket arbete det innebär att ordna en kyrkosångshögtid och uttryckte, att det är Ewa Miller som samordnat allt arbete. Han sa också att han inte hade åtagit sig uppdraget som ordförande utan Ewa vid sin sida. ”Jag vill överlämna en liten blomma”, sa han och kånkade fram en en meter hög växt, prydligt paketerad i cellofan.

 

 1. Avslutning

Mötet avslutades och ordförande Anders Wälimäki tackade för ett gott möte.

 

 

 

Vilhelmina 2016-05-21

 

 

 

 

_________________________                                     _________________________

Maria Blom                                                                    Birgit Östin

Ordförande                                                                    Sekreterare

 

 

 

 

_________________________                                     _________________________

Lennart Forsgren                                                            Vivianne Forsgren

Justerare                                                                         Justerare

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)